portal_linia

Ósme spotkanie 2012.r. SUTW ATENA

         26. 01.2012 r. odbyło się Walne Zgromadzenie SUTW ?Atena? w Obornickim Ośrodku Kultury. W działalności Uniwersytetu było to już ósme tego typu spotkanie wszystkich słuchaczy. Licznych studentów oraz gości powitała Prezes Irena Małkiewicz i zaprosiła do uczestnictwa w obradach, podsumowania dotychczasowej działalności Uniwersytetu
i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Przybyli goście, to Wiceburmistrz Obornik Śl. pan Adam Stocki oraz Dyrektor OOK, pani Halina Muszak. Pani Ewa Materny ? członek Zarządu, objęła funkcję przewodniczenia i prowadzenia obrad według ustalonego i przegłosowanego porządku. Protokolantkami zostały: pani Rozalia Brańska i pani Teofila Palczyńska. Komisję Mandatową reprezentowały: pani Helena Wojna, pani Anna Stachurska i pani Małgorzata Tatuś. Komisja Uchwał i Wniosków to: pani Elżbieta Bobkiewicz, pani Elżbieta Drelich i pani Anna Kopertowska.

Podczas przerwy w obradach głos zabrał Wiceburmistrz, pan Adam Stocki, który pochwalił wielkość organizacji, liczebność słuchaczy, dużą aktywność na rzecz środowiska lokalnego i dolnośląskiego, oraz doskonałą, logiczną jakość działalności Stowarzyszenia. Gratulował za całą dotychczasową działalność, życzył też, aby w dalszym ciągu odnosić sukcesy oraz rozwijać wspólnie swoje pasje i zainteresowania. Zadeklarował zwiększone poparcie finansowe dla nowych projektów i działań ze strony Burmistrza oraz Rady Miasta i Gminy, a także otwarte spotkania ze słuchaczami.

Prezes Irena Małkiewicz omówiła też różne sprawy organizacyjne dotyczące bieżącej działalności Uniwersytetu. Po krótkiej przerwie wznowiono obrady i według ustalonego porządku głos zabrała pani Irena Małkiewicz przedstawiając roczne sprawozdanie z działalności SUTW. Na wstępie podała krótkie dane statystyczne dotyczące największej organizacji nie tylko w Obornikach Śl., ale także w powiecie i w małych miastach, w Polsce. Liczba słuchaczy obecnie, to: 243, liczba kobiet -210, liczba mężczyzn-33, a w roku 2004 ? liczba studentów-45. Kilka osób z różnych przyczyn ubyło, ale i też przybyło. Członkowie Uniwersytetu są z różnych miejscowości: z Wrocławia, z Brzegu Dolnego, z Rościsławic, z Pęgowa, z Osolina, ze Skokowej, ze Żmigrodu, z Prusie i z Trzebnicy, a najwięcej z Obornik Śl. Następnie omówiła dokonania poszczególnych grup pracujących w sekcjach zainteresowań. Co drugi czwartek danego miesiąca odbywały się wykłady o różnej tematyce  interesujące słuchaczy, Prezes wymieniła kilka tematów z zakresu psychologii, zdrowia, ziołolecznictwa, podróży po świecie, historii Dolnego Śląska, filozoficzne itp. Wyborem tematyki i wykładowców doskonale zajmowała się Rada Naukowa pod kierownictwem pani doktor Elżbiety Marcinkowskiej.

Chór ?Atena? pod dyrekcją pani Ewy Skubisz liczy 30 osób. Opiekuje się nim pani Helena Dubieniecka. Miał on 11 występów dla środowiska lokalnego- np. w Domu Opieki Społecznej, we Wrocławiu dla nauczycieli Tajnego Nauczania,
w obecności Biskupa Henryka Gulbinowicza. Reprezentował się na imprezach i uroczystościach państwowych oraz kościelnych- Święto Niepodległości, Międzypokoleniowy Koncert Kolęd, rozpoczęcie i zakończenie roku akademickiego itp.

Uczestnicy chóru zdobyli prestiżowe nagrody pieniężne, dyplomy i statuetki biorąc udział w różnych konkursach i przeglądach- Przegląd Pieśni Sakralnej w Prusicach, pierwsze miejsce, a w Radkowie na III Międzynarodowych Dniach Chórów, wyróżnienie.

Niezwykle prężnie i sumiennie działała Sekcja Kulturalno Oświatowa w składzie: pani Maria Pałka ? przewodnicząca i członkowie: pani Anna Kopertowska do września 2011 r., pani Anna Stachurska obecnie, oraz pan Edward Prucnal. Sekcja zorganizowała 12 wyjazdów do opery, teatru i na imprezy rozrywkowe, a razem z Sekcją Wzajemnej Pomocy kilka wieczorków integracyjnych. Pomagała Sekcji Turystycznej w wyjazdach na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe oraz w organizacji wczasów czy sanatoriów. Wszyscy słuchacze, którzy brali udział w tych zadaniach, a było ich ponad tysiąc, chwalili pracę członków sekcji i byli bardzo zadowoleni z takich form wypoczynku.

Trzeba podkreślić, że w organizacji wypoczynku dużą rolę odegrała też pani Prezes Irena Małkiewicz, która pieczołowicie i skrupulatnie pilnowała prawidłowej organizacji wycieczek, wczasów czy wyjazdów do sanatoriów. Współpracowała owocnie w tym zakresie również ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej pod kierunkiem pani Marii Sobków solidnie pracowała na rzecz społeczności Uniwersytetu. Zajmowała się organizacją wielu imprez, np. wieczorków tanecznych, spotkań, uroczystości, oprawa Mszy Św. w obydwu kościołach z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego, a także oprawą 80 urodzin słuchaczy, itp.

Członkowie Sekcji pomagali słuchaczom w różnych trudnych sprawach życiowych. Dzięki ich zaangażowaniu przez cały rok prowadzona była kawiarenka przed i po wykładach oraz podczas innych imprez. W kolejnej Sekcji Sportowej biorą udział słuchacze, którzy jeździli na basen i brali udział w ćwiczeniach gimnastycznych, w OOK, a także spacerowali z kijkami.

Opiekunem jeżdżących na basen jest pani Aleksandra Pieczonka. Grupa licząca 34 osoby, dzięki dotowanym karnetom, korzystała z nowoczesnego basenu w Trzebnicy gdzie jest duża ilość masaży wodnych. 12 osób chodziło na zajęcia z gimnastyki dwa razy w tygodniu, które prowadziła instruktorka Domu Kultury. 15 osobowa grupa uczestniczyła w spacerach z kijkami i ćwiczyła swoją kondycję w różnych rejonach Obornik Śl. Opiekunem jest pani Czesława Radyk.

Sekcja Sprawne Ręce pracuje już od dawna. Członkinie wykonują wiele prac z zakresu dziergania na drutach i szydełku, wyszywania, kartki świąteczne itp. Udzielają także porad w tym zakresie, korzystają z różnych wydawnictw i pomagają osobom, które nie należą do klubu. Przewodniczącą Sekcji jest pani Krystyna Zając.

Inną ważną sekcją jest Sekcja Kosmetyczna prowadzona przez panią Łucję  Prześlak. Przeprowadziła ona 12 spotkań o  tematyce dotyczącej pięknego wyglądu, makijażu, nowości kosmetycznych itp. przy udziale od 8 do13 osób. Osiągnięciem było przeprowadzenie warsztatów kosmetycznych, w maju na V Forum Uniwersytetów, w Miękkini. Cieszyły się one dużym powodzeniem wśród uczestników forum. Sekcja ta miała też swoje stoisko z okazji Dni Obornik Śl. i uczestniczyła w Powiatowych Dniach  Kultury, w Prusicach.

Sekcją Kulinarną opiekuje się pani Regina Słabicka. Zajęcia odbywały się wyrywkowo ze względu na choroby członkiń. Tematem były pokazy kulinarne, dzielenie się przepisami z czytelnikami gazety  trzebnickiej ?Nowa?, degustacja potraw wykonanych w domu, wymiana doświadczeń.

Odbywał się też kurs języka angielskiego, który prowadziła pani Elżbieta Marcinkowska, a opiekunem grupy była pani Ludosława Bednarek. 10 słuchaczy uczy się tego języka już pięć lat. Prezentacja   pracy zespołu odbyła się na koniec semestru i spodobał się wszystkim słuchaczom.

Jest też Sekcja Brydżowa, która odbywa spotkania dwa razy w tygodniu bez określonych godzin. Kierownikiem tej sekcji jest pani Irena Dronsejko. Do sekcji należy 8 osób, które systematycznie uczestniczą w zajęciach. Sekcja Brydżowa była organizatorem I Dolnośląskiego Turnieju Brydża Towarzyskiego pod patronatem władz miejsko gminnych.

Była to impreza bardzo udana. Na stałe została wpisana do cyklu imprez z okazji Dni Obornik Śl.

Do ważnych działań Uniwersytetu należą także zajęcia z informatyki. Komputer poznają dwie grupy, po 12 osób, które uczestniczą, w praktycznych zajęciach, w Gimnazjum, prowadzonych przez pana Rafała Szkwerko. Wszyscy są zadowoleni. Prezes omówiła również wyjazdy na wczasy i do sanatoriów.

Wypoczynek odbywał się w wielu miejscach nad morzem i w górach np. Ustka, Świnoujście, Międzyzdroje, Busko, Jaszowiec, Szczawnica itp. Ogółem odbyło się 11 wyjazdów i uczestniczyło w nich 123 osoby. Nie było problemów, ludzie byli bardzo zadowoleni i atmosfera sympatycznie dopisywała.

Działalność naszego stowarzyszenia dokumentuje przy pomocy zdjęć, nagrań wykładów i zapisów w bogato ilustrowanej kronice pani Krystyna Wiśniewska. Prezes, członkowie Zarządu i opiekunowie poszczególnych sekcji pracują nieodpłatnie. Wykłady, zajęcia i imprezy odbywają się w Domu Kultury nieodpłatnie, dzięki Dyrektor i pracownikom OOK.

Prezes poinformowała o finansach działalności statutowej. Wyceniła też pracę społeczną członków Zarządu i przewodniczących sekcji jako wolontariat na rzecz Stowarzyszenia, co zmniejszyło wydatki związane z jego działalnością.

Podziękowała wszystkim osobom, przedstawicielom władz powiatowych i gminnych i ludziom dobrej woli bez  których nie można byłoby zrealizować zadania SUTW. ?Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu,? taką maksymą Beniamina Franklina, Prezes zachęciła wszystkich do pracy i współpracy. Następnie złożyła sprawozdanie finansowe za rok 2011. Pani Ewa Materny w imieniu wszystkich podziękowała Prezes za wspaniałą pracę na rzecz Stowarzyszenia. Pani Irena otrzymała od słuchaczy ogromne brawa. Z kolei poszczególne komisje przekazały sprawozdanie z realizacji budżetu i działalności sądu koleżeńskiego.

Po tym przedstawiony został projekt budżetu i plan działalności na nowy rok przez Prezes, panią Irenę Małkiewicz. Zostały wysnute nowe wnioski do pracy podczas dyskusji uczestników Walnego Zgromadzenia. Komisja do spraw Uchwał i Wniosków zatwierdziła wszystkie stare i  nowe projekty. Pod koniec spotkania nastąpił miły moment dla Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury, pani Haliny Muszak, która otrzymała Tytuł Honorowego Członka SUTW ?Atena.?

W podziękowaniu za wspaniałą współpracę, Prezes wręczyła pani Halinie dyplom i kwiaty.
Dyrektor ze wzruszeniem przyjęła gratulacje, złożyła wszystkim życzenia i od siebie oraz od swojej załogi podarowała piękną dużą kronikę. W działalności Stowarzyszenia rozpoczął się nowy rok twórczej pracy. Zanotowała, co się działo na spotkaniu, nagrała i zdjęcia wykonała Krystyna Wiśniewska ? członek Zarządu SUTW ?Atena? w Obornikach Śl.

 

 Autor: OSUTW ATENA

 

Text size
wtorek 28 lipiec 2015
Dziś imieniny: Aidy Innocentego

Copyright © 2015 StarszakiPlus.pl portal dla aktywnych 50+. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.